Rugby a 13 - Sabato 01/10, 2022

rancia
12:13lbit. Gaudens   
12:13arcassonnevignon   
12:13ezignan Corbieresaint Esteve XIII Catalan   
12:13imouxinia   
12:13illeneuveoulouse Elite