Ping Pong - Oggi 03/12, 2022

quadre - Uomini
12:13eu-Ulmainz   
thers - Donne
12:13idorenko V.utuntica A.   
12:33atsman L.uramatsu Y.   
12:53rebnev M.ladenovic L.   
13:13idorenko V.uramatsu Y.   
20:13asmanda R.olreich T.   
20:13moch Sr. P.abelka J.   
20:13owal R.askodny M.   
20:13vacha O.acha R.   
20:43urdik V.tusek D.   
20:43vorak M.vanda L.   
20:43not J.rabec D.   
20:43ikous M.ucharda J.   
21:13moch Sr. P.abelka J.   
21:13rabec D.olreich T.   
21:18urdik V.owal R.   
21:18ucharda J.acha R.   
21:43vorak M.vanda L.   
21:43not J.asmanda R.   
21:43vacha O.ikous M.   
21:43askodny M.tusek D.   
22:13owalik M.atthyany T.   
22:13rokupek J.rabec J.   
22:43ofman D.rozik K.   
22:43ycha P.ostelt V.   
23:13atthyany T.atog T.   
23:13rabec J.edlak M. sr   
23:43owalik M.ofman D.   
23:43rokupek J.ycha P.   
00:13atog T.rozik K.   
00:13edlak M. srostelt V.   
00:43atthyany T.ofman D.   
00:43rabec J.ycha P.   
01:13rozik K.owalik M.   
01:13ostelt V.rokupek J.   
01:43ofman D.atog T.   
01:43ycha P.edlak M. sr   
02:13rozik K.atthyany T.   
02:13ostelt V.rabec J.   
02:43atog T.owalik M.   
02:43edlak M. srrokupek J.   
03:13ofman D.owalik M.   
03:13rabec J.ostelt V.   
03:43atthyany T.atog T.   
03:43ycha P.rokupek J.   
06:13limenta M.ejduk A.   
06:13tempen S.usil M.   
06:13trnad J.ruska V. sr   
06:13ivny P.olhejn J.   
06:43abinek J.rnka T.   
06:43olomaznik D.ulava L.   
06:43ilata R.aska M.   
06:43erny M.avel L.   
07:13ejduk A.olomaznik D.   
07:13ruska V. srerny M.   
07:13usil M.ilata R.   
07:13olhejn J.abinek J.   
07:43avel L.trnad J.   
07:43aska M.tempen S.   
07:43ulava L.limenta M.   
07:43rnka T.ivny P.   
08:13limenta M.olomaznik D.   
08:13tempen S.ilata R.   
08:13trnad J.erny M.   
08:13ivny P.abinek J.   
08:43ejduk A.ulava L.   
08:43ruska V. sravel L.   
08:43usil M.aska M.   
08:43olhejn J.rnka T.   
09:13limenta M.olomaznik D.   
09:13ilata R.tempen S.   
09:13trnad J.erny M.   
09:13ivny P.abinek J.   
09:43ejduk A.ulava L.   
09:43ruska V. sravel L.   
09:43aska M.usil M.   
09:43olhejn J.rnka T.   
10:13indrak L.anera J.   
10:13abelka J.ejka M.   
10:13rba J.alecek J.   
10:13ika M.evicky J.   
10:43ucik P.voboda P.   
10:43utifel J.ilek Z.   
10:43yroha M.ozol P.   
10:43ientek Z.arin K.   
11:13ejka M.ucik P.   
11:13anera J.utifel J.   
11:13evicky J.ientek Z.   
11:13alecek J.yroha M.   
11:43ilek Z.indrak L.   
11:43arin K.ika M.   
11:43voboda P.abelka J.   
11:58ozol P.rba J.   
12:13indrak L.utifel J.   
12:13abelka J.ucik P.   
12:13rba J.yroha M.   
12:13ika M.ientek Z.   
12:43ejka M.voboda P.   
12:43anera J.ilek Z.   
12:43evicky J.arin K.   
12:43alecek J.ozol P.   
14:13damec M.ovotny J.   
14:13aloc B.lejchar M.   
14:13liuchuk R.atthyany T.   
14:13voboda V.akes P.   
14:43rejci A.otil M.   
14:43ecl J.ouda J.   
14:43lachy J.rill J.   
14:43edmoch M.uta T.   
15:13atthyany T.ecl J.   
15:13lejchar M.edmoch M.   
15:13akes P.rejci A.   
15:13ovotny J.lachy J.   
15:43rill J.damec M.   
15:43otil M.voboda V.   
15:43ouda J.liuchuk R.   
15:43uta T.aloc B.   
16:13damec M.lachy J.   
16:13aloc B.edmoch M.   
16:13liuchuk R.ecl J.   
16:13voboda V.rejci A.   
16:43atthyany T.ouda J.   
16:43lejchar M.uta T.   
16:43akes P.otil M.   
16:43ovotny J.rill J.   
18:13rozik K.ouda J.   
18:13euwirth Jr. J.hvojka P.   
18:13rinta M.ovak K.   
18:13ivny P.abak P.   
18:43laha F.udec S.   
18:43ecl J.olik T.   
18:43olny M.ohelnik R.   
18:43rabec D.not J.   
19:13abak P.laha F.   
19:13hvojka P.olny M.   
19:13ouda J.ecl J.   
19:13ovak K.rabec D.   
19:43olik T.rozik K.   
19:43udec S.ivny P.   
19:43not J.rinta M.   
19:43ohelnik R.euwirth Jr. J.   
20:13rozik K.ecl J.   
20:13euwirth Jr. J.olny M.   
20:13rinta M.rabec D.   
20:13ivny P.laha F.   
20:43abak P.udec S.   
20:43hvojka P.ohelnik R.   
20:43ouda J.olik T.   
20:43ovak K.not J.   
20:13atrapa J.olak K.   
20:23ammer V.isceanschi V.   
20:28esely F.encl P.   
20:33lishilo V.orba R.   
20:38huliukov S.omylko A.   
20:43lunecko R.uba M.   
20:58himp F.eriacri A.   
20:58ykora J.arasek D.   
21:13istechko M.ozachuk I.   
21:18olak K.atrapa J.   
21:28oiko V.orba R.   
21:28ammer V.eriacri A.   
21:43himp F.isceanschi V.   
21:48uba M.lunecko R.   
21:48encl P.esely F.   
21:48encl P.esely F.   
21:53ak S.lishilo V.   
22:13ammer V.himp F.   
22:18arasek D.ykora J.   
22:43eriacri A.isceanschi V.   
23:33eriacri A.himp F.   
00:03isceanschi V.ammer V.   
00:13ucherovskiy S.emipeadnii V.   
00:43irlan A.hkepu S.   
01:13ucherovskiy S.hkepu S.   
01:43irlan A.emipeadnii V.   
02:13ucherovskiy S.irlan A.   
02:43hkepu S.emipeadnii V.   
03:18hkepu S.irlan A.   
03:48emipeadnii V.ucherovskiy S.   
04:38aslovskyi A.laholev M.   
04:43elskyi O.hornobab V.   
04:43rilepa D.ushchyk A.   
05:13ahrii O.altsev D.   
05:13ochkovskyi V.okolovskyi S.   
05:13edoryshyn I.uzmenko D.   
05:23uczkowski T.taniszewski K.   
05:38hulanov V.ylypiv R.   
05:43aday M.edin V.   
05:43onchar Y.holubak R.   
05:53lishilo V.orba R.   
05:58iudek T.ardon P.   
06:03hevtsov O.olivay O.   
06:08aslovskyi A.altsev D.   
06:13elskyi O.okolovskyi S.   
06:13elnic F.tanciu D.   
06:13rilepa D.uzmenko D.   
06:23ankowski I.ajewski K.   
06:28braham P.ajek M.   
06:28oiko V.ak S.   
06:33elchenko A.olesnykov V.   
06:38ylypiv R.laholev M.   
06:43otaru S.urcenco I.   
06:43edin V.ushchyk A.   
06:43holubak R.hornobab V.   
06:53uczkowski T.ardon P.   
06:53ozachuk I.istechko M.   
06:58tehlik M.ydel J.   
07:03omin R.ytsyk A.   
07:08ahrii O.hulanov V.   
07:13ochkovskyi V.onchar Y.   
07:13itul T.tanciu D.   
07:18edoryshyn I.aday M.   
07:23ajewski K.taniszewski K.   
07:23lishilo V.ak S.   
07:28braham P.ydel J.   
07:33hevtsov O.olesnykov V.   
07:38aslovskyi A.ylypiv R.   
07:43elskyi O.holubak R.   
07:43elnic F.otaru S.   
07:43rilepa D.edin V.   
07:53istechko M.orba R.   
07:53iudek T.ankowski I.   
07:58tehlik M.ajek M.   
08:03ytsyk A.olivay O.   
08:08hulanov V.altsev D.   
08:13aday M.uzmenko D.   
08:13onchar Y.okolovskyi S.   
08:13itul T.urcenco I.   
08:23oiko V.ozachuk I.   
08:28braham P.tehlik M.   
08:33elchenko A.omin R.   
08:38ahrii O.laholev M.   
08:43ochkovskyi V.hornobab V.   
08:43uczkowski T.ajewski K.   
08:43edoryshyn I.ushchyk A.   
08:43otaru S.tanciu D.   
08:53lishilo V.istechko M.   
08:58ydel J.ajek M.   
09:03hevtsov O.ytsyk A.   
09:08ankowski I.ardon P.   
09:08aslovskyi A.hulanov V.   
09:13elskyi O.onchar Y.   
09:13elnic F.urcenco I.   
09:13rilepa D.aday M.   
09:23ozachuk I.ak S.   
09:28iudek T.taniszewski K.   
09:28tehlik M.braham P.   
09:33omin R.olesnykov V.   
09:38ahrii O.ylypiv R.   
09:43ochkovskyi V.holubak R.   
09:43itul T.otaru S.   
09:48edoryshyn I.edin V.   
09:53oiko V.orba R.   
09:58ajek M.ydel J.   
10:03uczkowski T.ankowski I.   
10:03elchenko A.olivay O.   
10:08altsev D.laholev M.   
10:13urcenco I.tanciu D.   
10:13uzmenko D.ushchyk A.   
10:13okolovskyi S.hornobab V.   
10:23lishilo V.ozachuk I.   
10:28rovaznik L.itek M.   
10:33hevtsov O.omin R.   
10:38aslovskyi A.ahrii O.   
10:38iudek T.ajewski K.   
10:43elskyi O.ochkovskyi V.   
10:43itul T.elnic F.   
10:43rilepa D.edoryshyn I.   
10:53ardon P.taniszewski K.   
10:53oiko V.istechko M.   
10:53hyrnov O.rykh M.   
10:58edomlel L.aranko M.   
11:03elchenko A.ytsyk A.   
11:08hulanov V.laholev M.   
11:13aday M.ushchyk A.   
11:13onchar Y.hornobab V.   
11:23urcenco I.elnic F.   
11:23erzlikin V.kliarenko A.   
11:23ak S.orba R.   
11:28uczkowski T.iudek T.   
11:28rovaznik L.aranko M.   
11:33olesnykov V.olivay O.   
11:38ylypiv R.altsev D.   
11:43edin V.uzmenko D.   
11:43holubak R.okolovskyi S.   
11:53ankowski I.taniszewski K.   
11:53lishilo V.oiko V.   
11:53kripnik S.olbasenko O.   
11:53tanciu D.itul T.   
11:58edomlel L.itek M.   
12:03hevtsov O.elchenko A.   
12:08orobko V.eniuk D.   
12:13atsenko I.ochetkov O.   
12:13ischenko S.ovik I.   
12:13orhachov I.ykov V.   
12:23ajewski K.ardon P.   
12:23ozachuk I.orba R.   
12:23hyrnov O.kliarenko A.   
12:28rovaznik L.edomlel L.   
12:33omin R.olivay O.   
12:38ydorak N.apirko O.   
12:43oklah R.ubenko M.   
12:43urenok D.eschikov E.   
12:43oturidis G.darenko M.   
12:48ehotun D.olomko R.   
12:53istechko M.ak S.   
12:53olbasenko O.rykh M.   
12:58aranko M.itek M.   
13:03ytsyk A.olesnykov V.   
13:08harskiy V.lozka V.   
13:13ischenko S.eschikov E.   
13:13akhomovskyi V.ochetkov O.   
13:13iakun V.ykov V.   
13:18hernyshov D.sakov V.   
13:23erzlikin V.kripnik S.   
13:38orobko V.apirko O.   
13:38itsyk S.hindel O.   
13:43urenok D.ovik I.   
13:43atsenko I.oturidis G.   
13:43orhachov I.oklah R.   
13:48noievoi R.omilko O.   
13:53hyrnov O.olbasenko O.   
14:08archuk M.ereyaslavsky D.   
14:08lozka V.eniuk D.   
14:13ischenko S.urenok D.   
14:13akhomovskyi V.darenko M.   
14:13chmidtmayer F.ruk M.   
14:13iakun V.ubenko M.   
14:18ehotun D.sakov V.   
14:23kripnik S.kliarenko A.   
14:28esely F.ochor A.   
14:38alakiriev M.ostiuk B.   
14:38ydorak N.harskiy V.   
14:43oklah R.ykov V.   
14:43erink J.izek M.   
14:43oturidis G.ochetkov O.   
14:43eschikov E.ovik I.   
14:48omilko O.olomko R.   
14:53erzlikin V.rykh M.   
14:58estka P.orak D.   
15:08orobko V.lozka V.   
15:08itsyk S.ereyaslavsky D.   
15:13atsenko I.darenko M.   
15:13chmidtmayer F.izek M.   
15:13orhachov I.ubenko M.   
15:18hernyshov D.noievoi R.   
15:23hyrnov O.kripnik S.   
15:28esely F.orak D.   
15:38ostiuk B.hindel O.   
15:38harskiy V.apirko O.   
15:43erink J.ruk M.   
15:43akhomovskyi V.oturidis G.   
15:43iakun V.oklah R.   
15:48ehotun D.omilko O.   
15:53erzlikin V.olbasenko O.   
15:58estka P.ochor A.   
16:08archuk M.alakiriev M.   
16:08ydorak N.eniuk D.   
16:13apusta A.aniivan H.   
16:13ubenko M.ykov V.   
16:13darenko M.ochetkov O.   
16:13chmidtmayer F.erink J.   
16:18noievoi R.sakov V.   
16:23kliarenko A.rykh M.   
16:28esely F.estka P.   
16:38orobko V.harskiy V.   
16:38itsyk S.ostiuk B.   
16:43izek M.ruk M.   
16:43akhomovskyi V.atsenko I.   
16:43lamadeala D.almis A.   
16:43iakun V.orhachov I.   
16:48hernyshov D.olomko R.   
16:53hyrnov O.erzlikin V.   
16:58orak D.ochor A.   
17:08alakiriev M.ereyaslavsky D.   
17:08ydorak N.lozka V.   
17:13apusta A.almis A.   
17:18ehotun D.noievoi R.   
17:23kripnik S.rykh M.   
17:38archuk M.hindel O.   
17:38apirko O.eniuk D.   
17:43lamadeala D.aniivan H.   
17:48hernyshov D.omilko O.   
17:53olbasenko O.kliarenko A.   
18:08orobko V.ydorak N.   
18:08itsyk S.alakiriev M.   
18:13apusta A.lamadeala D.   
18:13uba M.randtl Jr A.   
18:18sakov V.olomko R.   
18:28rovaznik P.richacek D.   
18:38archuk M.ostiuk B.   
18:38harskiy V.eniuk D.   
18:43almis A.aniivan H.   
18:43iser P.ovak R.   
18:48ehotun D.hernyshov D.   
18:58avazik O.toces L.   
19:08ereyaslavsky D.hindel O.   
19:08lozka V.apirko O.   
19:13uba M.ovak R.   
19:18noievoi R.olomko R.   
19:28rovaznik P.toces L.   
19:38itsyk S.archuk M.   
19:43iser P.randtl Jr A.   
19:48omilko O.sakov V.   
19:58avazik O.richacek D.   
20:08alakiriev M.hindel O.   
20:13uba M.iser P.   
20:13yrl V.ngurean M.   
20:28rovaznik P.avazik O.   
20:38ostiuk B.ereyaslavsky D.   
20:43ovak R.randtl Jr A.   
20:43ivovol S.udorean C.   
20:58toces L.richacek D.   
21:13yrl V.udorean C.   
21:18ykhytskyi O.urischenko Y.   
21:38hepurnyi A.ukhovenko O.   
21:43ivovol S.ngurean M.   
21:48eznichenko R.ovalchuk O.   
22:08ishchenko O.rymovskyi O.   
20:13ousin J.uhlhauser Z.   
20:33alesky J.eiml M.   
20:43ejda Jr V.orenek F.   
21:03ibovicky R.ilhelm P.   
21:08ousin J.orenek F.   
21:38uhlhauser Z.ejda Jr V.   
22:53kotniczny R.racha M.   
23:23lanowski W.omsia S.   
23:53kotniczny R.omsia S.   
00:23racha M.lanowski W.   
00:53kotniczny R.lanowski W.   
01:23omsia S.racha M.   
01:53kotniczny R.racha M.   
02:23lanowski W.omsia S.   
02:53kotniczny R.omsia S.   
03:23racha M.lanowski W.   
03:53kotniczny R.lanowski W.   
04:23omsia S.racha M.   
05:43iszczatowski P.rbanowicz K.   
05:48ravcuns K.avlovs D.   
06:13epke M.ozek P.   
06:18ovlevs M.ankovskis J.   
06:23ocamora P.arin A.   
06:33atousch S.utl D.   
06:43uk A.rbanowicz K.   
06:53lmagro F.rancisco G.   
06:53ravcuns K.ankovskis J.   
07:03ramberk J.astner K.   
07:08emec M.ibik P.   
07:13iszczatowski P.epke M.   
07:18avlovs D.ovlevs M.   
07:23onzalez H.arin A.   
07:33atousch S.astner K.   
07:38ayer L.itomisky P.   
07:43uk A.ozek P.   
07:48ravcuns K.ovlevs M.   
07:53ocamora P.lmagro F.   
08:03utl D.ramberk J.   
08:08emec M.itomisky P.   
08:13epke M.rbanowicz K.   
08:18ankovskis J.avlovs D.   
08:23onzalez H.rancisco G.   
08:33atousch S.ramberk J.   
08:38ibik P.ayer L.   
08:43uk A.epke M.   
08:53lmagro F.arin A.   
08:53ankovskis J.ravcuns K.   
09:03astner K.utl D.   
09:08emec M.ayer L.   
09:13iszczatowski P.ozek P.   
09:18ovlevs M.avlovs D.   
09:23onzalez H.lmagro F.   
09:38itomisky P.ibik P.   
09:38utl D.ramberk J.   
09:43uk A.iszczatowski P.   
09:53ocamora P.rancisco G.   
10:03atousch S.astner K.   
10:13ozek P.rbanowicz K.   
10:23onzalez H.ocamora P.   
10:23emec M.ibik P.   
10:33ocvara V.osek D.   
10:48itomisky P.ayer L.   
10:53ozek P.uk A.   
10:53rancisco G.arin A.   
11:08adavy O.iklik O.   
11:08ibovicky V.our L.   
11:33ocvara V.our L.   
11:33arin A.ocamora P.   
11:33rbanowicz K.epke M.   
11:43imecek J.rozek M.   
11:58onzalez H.lmagro F.   
12:03osek D.ibovicky V.   
12:08adavy O.rozek M.   
12:13ariusz A.ozala W.   
12:33ocvara V.ibovicky V.   
12:38iklik O.imecek J.   
12:43atachowski B.oczyba M.   
13:03our L.osek D.   
13:08adavy O.imecek J.   
13:13uzy K.hybinski M.   
13:38rozek M.iklik O.   
13:43ariusz A.oczyba M.   
14:13hybinski M.ozala W.   
14:33ocab J.icha D.   
14:43atachowski B.uzy K.   
15:03ochnak D.emec F. G.   
15:08orenek F.udik B.   
15:13ariusz A.hybinski M.   
15:33ocab J.emec F. G.   
15:38vorak J.ak Z.   
15:43uzy K.oczyba M.   
16:03icha D.ochnak D.   
16:08orenek F.ak Z.   
16:13atachowski B.ozala W.   
16:33ocab J.ochnak D.   
16:38udik B.vorak J.   
16:43ariusz A.uzy K.   
17:03emec F. G.icha D.   
17:08orenek F.vorak J.   
17:13atachowski B.hybinski M.   
17:38ak Z.udik B.   
17:43oczyba M.ozala W.   
18:13ariusz A.atachowski B.   
18:33emrad P.endrych J.   
18:43uzy K.ozala W.   
19:03lachy J.asek D.   
19:08raml K.emec M.   
19:13hybinski M.oczyba M.   
19:33emrad P.asek D.   
19:38eiml M.ibovicky R.   
20:03endrych J.lachy J.   
20:08raml K.ibovicky R.   
20:33emrad P.lachy J.   
20:38emec M.eiml M.   
21:03asek D.endrych J.   
21:08raml K.eiml M.   
21:38ibovicky R.emec M.   
06:33ytlik M.eran T.   
07:08ryshchepa Y.ipin F.   
07:43erez J.bbasi A.   
08:13rida K.uzjak J.   
08:48ytlik M.ipin F.   
09:13ryshchepa Y.erez J.   
09:53rida K.eran T.   
10:28bbasi A.uzjak J.   
10:53ytlik M.erez J.   
11:23rida K.ipin F.   
12:03eran T.uzjak J.   
12:23ryshchepa Y.bbasi A.   
20:13torozhenko O.oloborodko Y.   
20:28usak B.isklov S.   
20:43kachenko A.tasevskiy O.   
20:58olkov Y.huravlev A.   
21:13tasevskiy O.oloborodko Y.   
21:28huravlev A.usak B.   
21:43kachenko A.torozhenko O.   
21:58olkov Y.isklov S.   
22:13aksiuta V.vashkin O.   
22:28olkov Y.usak B.   
22:43atarinov V.hcherbak D.   
22:58huravlev A.isklov S.   
23:13aksiuta V.hcherbak D.   
23:28isklov S.usak B.   
23:43atarinov V.vashkin O.   
23:58huravlev A.olkov Y.   
00:13aksiuta V.atarinov V.   
00:43hcherbak D.vashkin O.   
01:13vashkin O.aksiuta V.   
01:43hcherbak D.atarinov V.   
02:13hcherbak D.aksiuta V.   
02:43vashkin O.atarinov V.   
03:13atarinov V.aksiuta V.   
03:43vashkin O.hcherbak D.   
04:13avinskiy S.inchuk V.   
04:43rokhmal V.inchuk V.   
05:13avinskiy S.rebelny A.   
05:43rokhmal V.rebelny A.   
06:13avinskiy S.rokhmal V.   
06:43inchuk V.rebelny A.   
07:13rebelny A.avinskiy S.   
07:43inchuk V.rokhmal V.   
08:13rebelny A.inchuk V.   
08:43rebelny A.rokhmal V.   
09:13rokhmal V.avinskiy S.   
09:43inchuk V.avinskiy S.   
10:13asilevsky V.retiak N.   
10:43hchepanskyi Y.alynskyi M.   
11:13asilevsky V.alynskyi M.   
11:43hchepanskyi Y.retiak N.   
11:58ashtakov A.tasevskiy O.   
12:13asilevsky V.hchepanskyi Y.   
12:28huzha Y.isklov S.   
12:43alynskyi M.retiak N.   
12:58ashtakov A.isklov S.   
13:13retiak N.asilevsky V.   
13:28huzha Y.tasevskiy O.   
13:43alynskyi M.hchepanskyi Y.   
13:58ashtakov A.huzha Y.   
14:13alynskyi M.asilevsky V.   
14:28isklov S.tasevskiy O.   
14:43retiak N.hchepanskyi Y.   
14:58tasevskiy O.ashtakov A.   
15:13hchepanskyi Y.asilevsky V.   
15:28isklov S.huzha Y.   
15:43retiak N.alynskyi M.   
15:58isklov S.ashtakov A.   
16:13ievshin A.heshurak L.   
16:28tasevskiy O.huzha Y.   
16:43azebny R.urchenko H.   
16:58huzha Y.ashtakov A.   
17:13ievshin A.urchenko H.   
17:28tasevskiy O.isklov S.   
17:43azebny R.heshurak L.   
18:13ievshin A.azebny R.   
18:28oloborodko Y.huravlev A.   
18:43urchenko H.heshurak L.   
18:58torozhenko O.kachenko A.   
19:13heshurak L.ievshin A.   
19:28oloborodko Y.kachenko A.   
19:43urchenko H.azebny R.   
19:58torozhenko O.huravlev A.   
20:13urchenko H.ievshin A.   
20:28oloborodko Y.torozhenko O.   
20:43heshurak L.azebny R.   
20:58kachenko A.huravlev A.   
21:13azebny R.ievshin A.   
21:28huravlev A.oloborodko Y.   
21:43heshurak L.urchenko H.   
21:58kachenko A.torozhenko O.   
06:08ondareva E.ordynska-Sheiko A.   
06:38an A.apa H.   
07:08everina Y.tefaniuk A.   
07:38ondareva E.apa H.   
08:08tefaniuk A.ordynska-Sheiko A.   
08:38an A.everina Y.   
09:08ondareva E.tefaniuk A.   
09:38everina Y.apa H.   
10:08an A.ordynska-Sheiko A.   
10:18ykhailyk Y.ureneva S.   
10:38ondareva E.everina Y.   
10:48elnik O.seeva I.   
11:08an A.tefaniuk A.   
11:18elezhinskaya O.oskaliuk A.   
11:38apa H.ordynska-Sheiko A.   
11:48ykhailyk Y.seeva I.   
12:08ondareva E.an A.   
12:18oskaliuk A.ureneva S.   
12:38everina Y.ordynska-Sheiko A.   
12:48elnik O.elezhinskaya O.   
13:08tefaniuk A.apa H.   
13:18ykhailyk Y.oskaliuk A.   
13:48elezhinskaya O.seeva I.   
14:18elnik O.ureneva S.   
14:48ykhailyk Y.elezhinskaya O.   
14:53vydnytska N.ydorko A.   
15:18elnik O.oskaliuk A.   
15:23abushkina S.onkulovska I.   
15:48seeva I.ureneva S.   
15:53oreva N.verchuk V.   
16:18ykhailyk Y.elnik O.   
16:23vydnytska N.onkulovska I.   
16:48elezhinskaya O.ureneva S.   
16:53verchuk V.ydorko A.   
17:18oskaliuk A.seeva I.   
17:23abushkina S.oreva N.   
17:53vydnytska N.verchuk V.   
18:23oreva N.onkulovska I.   
18:53abushkina S.ydorko A.   
19:23vydnytska N.oreva N.   
19:53abushkina S.verchuk V.   
20:23onkulovska I.ydorko A.   
20:53vydnytska N.abushkina S.   
21:23oreva N.ydorko A.   
21:53verchuk V.onkulovska I.   
05:28esnaya Y.elykh A.   
05:58aranik E.anik Y.   
06:33esnaya Y.anik Y.   
06:58aranik E.elykh A.   
07:28esnaya Y.aranik E.   
07:58anik Y.elykh A.   
08:28elykh A.esnaya Y.   
08:58anik Y.aranik E.   
09:33anik Y.esnaya Y.   
09:58elykh A.aranik E.   
10:28aranik E.esnaya Y.   
10:58elykh A.anik Y.